PRZYJĘCIA DO  KLAS IV – VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYTOMIU 
UL. TARNOGÓRSKA 2 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


1. W Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego  będzie prowadzone szkolenie sportowe w klasach IV, V, VI, VII w następujących dyscyplinach: 

 - piłka nożna,     
 - hokej,      
 - judo,        
 - wspinaczka sportowa,        
 - piłka wodna,     
 - pływanie,
 - tenis ziemny,    
 - lekkoatletyka.  


2. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z siedzibą w Bytomiu, przy
ul. Tarnogórskiej 2 (Gimnazjum nr 1) nie jest objęta rejonizacją.


3. Do szkoły mistrzostwa sportowego może uczęszczać uczeń, który: 
a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,   
b) zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej, 
c) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do szkoły SPMS. (Druk zgoda rodziców – kliknij tutaj).

        
4. Aby przystąpić do prób sprawnościowych należy:
  • zgłosić się na próby sprawnościowe w terminach wskazanych w tabeli dla poszczególnych dyscyplin, 
  • posiadać ze sobą pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział próbach sprawnościowych do szkoły mistrzostwa sportowego (Druk zgoda rodziców na testy – kliknij tutaj).     
  • posiadać ze sobą zaświadczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportowej,      
  • wziąć udział w próbach sprawnościowych przewidywanych dla danej dyscypliny.

  
5. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do szkoły mistrzostwa sportowego: 
- kwestionariusz przyjęcia do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego,
- dwie podpisane fotografie,    
- oryginał świadectwa ukończenia klasy programowo niższej od tej, do której uczeń się ubiega,         
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.       


6. Terminy testów sprawności fizycznej dla poszczególnych dyscyplin:

 

WSPINACZKA SPORTOWA

24.05.2017 – GODZINA 16.00

HALA NA SKARPIE UL. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 5A.

BYTOM - SZOMBIERKI

(Arkusz oceny techniki wspinaczkowej – kliknij tutaj)

 

 

Więcej dyscyplin:

http://www.gimnazjum1.bytom.pl/index.php/component/content/article/82-szkola/1226-informacje-naborowe


Kandydaci do szkoły na testy mają obowiązek zgłoszenia się z zaświadczeniem lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. 

 

7. Dnia 30.05.2017 roku zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

 

8. Od 01.06.2017 roku do 9.06.2017 roku potwierdzenie woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa   Sportowego poprzez:      
- zgłoszenie się do sekretariatu szkoły (ul. Tarnogórska 2) odebranie i zwrot tzw. przekazu ucznia         
- złożenie wypełnionych dokumentów: Kwestionariusz przyjęcia do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego,      
- ze zdjęciem i kwestionariuszem przyjęcia do SPMS- a.      


9.  Od 23 czerwca 2017 roku - składanie w sekretariacie:
    

- oryginałów świadectwa klasy ukończonej w roku szkolnym 2016/2017        
- dwie podpisane fotografie – kandydata.

   

10. OSTATECZNYM POTWIERDZENIEM WOLI UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO (PO POZYTYWNYM PRZEJŚCIU TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH) JEST ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW WE WSKAZANYCH WYŻEJ TERMINACH (KWESTIONARIUSZ PRZYJĘCIA, DWA ZDJĘCIA KANDYDATA, ŚWIADECTWO KLASY, JAKĄ UKOŃCZYŁ KANDYDAT W 2016/2017, ZROT PODPISANEGO PRZEZ SZKOŁĘ MACIERZYSTĄ PRZEKAZU UCZNIA). 


11. W przypadku braku kompletu uczniów do poszczególnych klas szkoły mistrzostwa sportowego, szkoła przewiduje organizację dodatkowego naboru w postaci testów sprawnościowych. Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone w terminach wskazanych na stronie internetowej szkoły. Ostateczny termin postępowania uzupełniającego przewiduje się zakończyć do 23 czerwca 2017 r.


Dokumenty:
1. Zgoda rodziców na uczęszczanie do szkoły.
2. Zgoda rodziców na udział w testach sprawnościowych.
3. Deklaracja wstępna dot. zapisania dziecka do SMS.
4. Arkusz oceny technik wspinaczkowych.